FisheryInsight

Digitalisering av fiskerinæringen

Regjeringen skal styrke innsatsen mot alvorlig fiskerikriminalitet.

Kriminalitet i fiskerinæringen er å stjele av fellesskapets ressurser, og er en problematikk som har høyt fokus, er omtalt som et alvorlig trusselområde i politiet og Økokrim sine siste trussel-vurderinger. I tillegg medfører det en konkurransevridning som går utover de som driver lovlig.

Det foregår nå en stor reform av fiskerikontrollen etter at fiskerikontrollutvalget leverte sin utredning om framtidens fiskerikontroll (NOU 2019:21) 


FisheryInsight passer perfekt inn i dette arbeidet hvor vi henter data fra alle sensorer om bord på fartøyene og setter det sammen til et verktøy for beslutningsstøtte.

FisheryInsight


Ved å digitalisere hele fiskerinæringen vil man utvikle et komplett system for samhandling på tvers i alle ledd i næringen, myndighetene, havforskningen med bedre ressursoversikt, og mulighet for bedre presisjon i kvoterådene. Næringen vil få mindre administrative byrder knyttet til rapportering

ESG/GHG Klimarapportering


Sammen med utvalde pilot-fartøy, leverandører, salgs-leddene i fiskerinæringen, skal vi utvikle morgendagens automatiske system for ESG rapportering. Dette er første steg mot digitalisering av hele fiskeri- næringen. Lær mer

Fremtidens fangstkontroll


Hvert enkelt fartøy har moderne og innovative løsninger, vi skal samle all innformasjon fra disse, introdusere nye teknologier og utvikle løsning for Fremtidens fangstkontroll.

Det vil for alle involverte i næringen, øke samhandlingen, øke innsikten og trygge fiskeren.


Lær mer

Automatisert dokumentsystem


Næringen vil få mindre administrative byrder knyttet til rapportering. Nye løsninger vil kunne åpne for radikale forbedringer, blant annet gjennom høyere effektivitet i høstingsaktiviteten, bedre seleksjon og kvalitet, og mer effektiv produksjon av fangsten.


Lær mer

Utviklingspartnere


Over lang tid har vi sett sammen et veldig kompetent team av partnere som inngår i konseptutviklingen og som støtter opp under konsepttankene.


Dette er sammensatt av FoU institutt, myndighetene, teknologileverandører, fiskeriorganisasjonene og næringen med rederi- og fartøy segmentet.


Målsetningen med utviklingen av FisheryInsight er at det skal øke innsikten og bunnlinjen for fiskeflåten. Løsningene skal møte de krav og utfordringer som kommer fremover mot 2030 for næringen

Installasjon om bord


Man begynner med å installere løsning for å hente ut fartøydata som GPS, AIS, værdata, fuelforbruk i sanntid, fangstdata og seilings-data samt hydroakustikk. 


Vi skal utvikle et system for automatisk registrering og logging av ESG/GHG Klimatall for fartøyet koplet mot sluttseddel for videre bruk oppover i systemet mot forbruker.


Dette arbeidet tas videre inn i prosjektet Fremtidens fangstkontroll, der vi skal hente data fra fartøyets uttallige sensorer om bord.


Basert på alle tilgjengelige om bord interface, nye IoT sensorløsninger og andre eksterne databaser, skal vi utvikle et Automatisert dokumentsystem og samhandlingsverktøy for alle aktører som er involvert i fiskerinæringen nasjonalt og internasjonalt. EU har egne krav som vil bli påført fiskeflåten, FisheryInsight er tilpasset disse reglene/kravene fremover.

Samarbeid i næringen for å utvikle optimale løsninger for beslutningsstøtte!


Samarbeid øker innflytelsen fra fiskeren i prosessene mot det ultimate verktøyet!

Ta kontakt


Grunder og konsepteier Idar Flø står klar til å bistå med løsning

 
 
 
 
unsplash